image banner
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng Thị Mỹ Dung
Chức danh:Tài chính – Kế toán
Điện thoại:0946.951.284
Email:dangthimydung@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Trí Thắng
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0974210346
Email:nguyentrithang@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn