image banner
LÃNH ĐẠO UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Quốc Hải
Chức danh:Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:02573506588
Email:nguyenquochai@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Quốc Kỳ
Chức danh:PCT. UBND xã
Điện thoại:0386.146.858
Email:nguyenquocky@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn