image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Ngô Thị Ngọc Thu
Chức danh:Chủ tịch.HĐND
Điện thoại:02576514468
Email:ngothingocthu@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Đào Ngọc Thanh
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0257.652.8279
Email:daongocthanh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn