image banner
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn võ Thị Duy Tân
Chức danh:Văn Phòng - Đảng Ủy
Điện thoại:0972394436
Email:nguyenvothiduytan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn